2-fenylpropenC9H10

Č. CAS:
98-83-9
Č. OSN:
2303
Č. ES:
202-705-0
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS09
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (ppm) 100
 • TWA (mg/m3) 242
 • STEL (mg/m3) 483
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 361fd
  Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -23 °C
 • Bod varu:
  166 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,91 g/cm3
 • Ionizace:
  8.3 ± 0.1 eV
 • Bod vzplanutí:
  46 °C
 • Teplota vznícení:
  445 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,97 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.9 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  6.6 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2-fenylpropen C9H10

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat