sirovodíkH2S

Č. CAS:
7783-06-4
Č. OSN:
1053
Č. ES:
231-977-3
Identifikační číslo rizika:
263
Výstražná značka:
 • 263
 • 1053
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS06
GHS09
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 14
 • STEL (ppm) 15
 • STEL (mg/m3) 21
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy
 • Bod tání:
  -85.7 °C
 • Bod varu:
  -60.2 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0015359 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10.457 ± 0.012 eV
 • Teplota vznícení:
  270 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  18190 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  3.9 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  50.2 Vol.-%

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro sirovodík H2S

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat