selenovodíkH2Se

Č. CAS:
7783-07-5
Č. OSN:
2202
Č. ES:
231-978-9
Identifikační číslo rizika:
263
Výstražná značka:
 • 263
 • 2202
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS06
GHS09
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0.05
 • TWA (mg/m3) 0.16
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  -66 °C
 • Bod varu:
  -41.4 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0036607 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  9.892 ± 0.005 eV
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  9120 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  99.9 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro selenovodík H2Se

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat