acetonC3H6O

Č. CAS:
67-64-1
Č. OSN:
1090
Č. ES:
200-662-2
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 500
 • STEL (ppm) 1000
 • TWA (mg/m3) 1185
 • STEL (mg/m3) 2375
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -95 °C
 • Bod varu:
  56 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,79 g/cm3
 • Ionizace:
  9.703 ± 0.006 eV
 • Teplota vznícení:
  527.5 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  246 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.5 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  14.3 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro aceton C3H6O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat