tetrahydrothiofenC4H8S

Č. CAS:
110-01-0
Č. OSN:
2412
Č. ES:
203-728-9
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
TRGS 900 (DE/INT)
 • AGW (mg/m3) 180
 • AGW (ppm) 50
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 302 + 312 + 332
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  640 °C
 • Bod tání:
  -96 °C
 • Bod varu:
  121 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,00 g/cm3
 • Ionizace:
  8,38 eV
 • Bod vzplanutí:
  13 °C
 • Teplota vznícení:
  200 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  19 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  12.3 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro tetrahydrothiofen C4H8S

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat