toluenC7H8

Č. CAS:
108-88-3
Č. OSN:
1294
Č. ES:
203-625-9
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (ppm) 150
 • TWA (mg/m3) 191
 • STEL (mg/m3) 574
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 361 d
  Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -95 °C
 • Bod varu:
  111 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,87 g/cm3
 • Ionizace:
  8.828 ± 0.001 eV
 • Bod vzplanutí:
  6 °C
 • Teplota vznícení:
  535 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  29,1 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  7.8 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro toluen C7H8

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat