triethylaminC6H15N

Č. CAS:
121-44-8
Č. OSN:
1296
Č. ES:
204-469-4
Identifikační číslo rizika:
338
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 2
 • STEL (ppm) 4
 • TWA (mg/m3) 8
 • STEL (mg/m3) 17
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -115 °C
 • Bod varu:
  89 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,73 g/cm3
 • Ionizace:
  7.53 ± 0.10 eV
 • Bod vzplanutí:
  -7 °C
 • Teplota vznícení:
  215 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  69,6 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.2 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  8 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • triethylamin

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro triethylamin C6H15N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat