vinyl-acetátC4H6O2

Č. CAS:
108-05-4
Č. OSN:
1301
Č. ES:
203-545-4
Identifikační číslo rizika:
339
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • STEL (ppm) 20
 • TWA (mg/m3) 35
 • STEL (mg/m3) 70
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -100 °C
 • Bod varu:
  72 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,93 g/cm3
 • Ionizace:
  9.2 eV
 • Bod vzplanutí:
  -8 °C
 • Teplota vznícení:
  385 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  120 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  13.4 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • vinylacetát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro vinyl-acetát C4H6O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat