peroxid vodíkuH2O2

Č. CAS:
7722-84-1
Č. OSN:
2015
Č. ES:
231-765-0
Identifikační číslo rizika:
559
Značka rizika
GHS03
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 1
 • TWA (mg/m3) 1,4
 • H: 271
  Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant
 • H: 302 + 332
  Zdraví škodlivý při požití.
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -40.3 °C - -11.5 °C
 • Bod varu:
  125.5 °C - 141.3 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,29 ...1,39 g/cm3
 • Ionizace:
  10.58 ± 0.04 eV
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,9 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro peroxid vodíku H2O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat