methyloxiranC3H6O

Č. CAS:
75-56-9
Č. OSN:
1280
Č. ES:
200-879-2
Identifikační číslo rizika:
33
Výstražná značka:
 • 33
 • 1280
Značka rizika
GHS02
GHS06
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 20
 • TWA (mg/m3) 48
 • H: 224
  Extrémně hořlavá kapalina a páry.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 311 + 331
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 340
  Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní
  cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • Bod tání:
  -112 °C
 • Bod varu:
  34 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,83 g/cm3
 • Ionizace:
  10.22 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  -38 °C
 • Teplota vznícení:
  430 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  588 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.9 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  38.8 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C, M
Také známé jako:
 • propylenoxid

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro methyloxiran C3H6O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat