4-methylpentan-2-onC6H12O

Č. CAS:
108-10-1
Č. OSN:
1245
Č. ES:
203-550-1
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (ppm) 75
 • TWA (mg/m3) 205
 • STEL (mg/m3) 307
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -80 °C
 • Bod varu:
  116 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,80 g/cm3
 • Ionizace:
  9.30 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  14 °C
 • Teplota vznícení:
  475 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  18,8 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.2 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  8 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • 4-methyl-2-pentanon

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 4-methylpentan-2-on C6H12O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat