methanthiolCH4S

Č. CAS:
74-93-1
Č. OSN:
1064
Č. ES:
200-822-1
Identifikační číslo rizika:
263
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0,5
 • TWA (mg/m3) 0,98
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 331
  Toxický při vdechování
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -123 °C
 • Bod varu:
  6 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,8665 g/cm3
 • Ionizace:
  9.439 ± 0.005 eV
 • Bod vzplanutí:
  -18 °C
 • Teplota vznícení:
  360 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1700 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  4.1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  21 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro methanthiol CH4S

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat