isobutyraldehydC4H8O

Č. CAS:
78-84-2
Č. OSN:
2045
Č. ES:
201-149-6
Identifikační číslo rizika:
33
Výstražná značka:
 • 33
 • 2045
Značka rizika
GHS02
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WEEL (US)
 • TWA (ppm) 25
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Bod tání:
  -65 °C
 • Bod varu:
  64 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,79 g/cm3
 • Ionizace:
  9.71 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  -24 °C
 • Teplota vznícení:
  165 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  184 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro isobutyraldehyd C4H8O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat