divinylbenzenC10H10

Č. CAS:
1321-74-0
Č. OSN:
3532
Č. ES:
215-325-5
Identifikační číslo rizika:
40
Značka rizika
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 53
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -88 °C
 • Bod varu:
  195 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,91 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  77 °C
 • Teplota vznícení:
  470 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,9 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  6.2 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro divinylbenzen C10H10

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat