1,3-dichlorbenzenC6H4Cl2

Č. CAS:
541-73-1
Č. OSN:
3082
Č. ES:
208-792-1
Identifikační číslo rizika:
90
Značka rizika
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 3
 • TMW-MAK (mg/m3) 20
 • KZW-MAK (ppm) 12 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 80 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -22 °C
 • Bod varu:
  173 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,29 g/cm3
 • Ionizace:
  9.10 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  63 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,4 (20°C) hPa
 • Nebezpečné účinky:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1,3-dichlorbenzen C6H4Cl2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat