butan-2-olC4H10O

Č. CAS:
78-92-2
Č. OSN:
1120
Č. ES:
201-158-5
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 100
 • TWA (mg/m3) 303
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -115 °C
 • Bod varu:
  99 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,81 g/cm3
 • Ionizace:
  9,88 ± 0,03 eV
 • Bod vzplanutí:
  23 °C
 • Teplota vznícení:
  390 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  15,3 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.65 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • 2-butanol

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro butan-2-ol C4H10O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat