dekan-1-olC10H22O

Č. CAS:
112-30-1
Č. ES:
203-956-9
Značka rizika
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
TRGS 900 (DE/INT)
 • AGW (ppm) 10
 • AGW (mg/m3) 66
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  7 °C
 • Bod varu:
  230 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,83 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  108 °C
 • Teplota vznícení:
  250 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  7,89 (100°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.58 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro dekan-1-ol C10H22O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat