buta-1,3-dienC4H6

Č. CAS:
106-99-0
Č. OSN:
1010
Č. ES:
203-450-8
Identifikační číslo rizika:
239
Výstražná značka:
 • 239
 • 1010
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 22
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 340
  Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní
  cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • Bod tání:
  -108.9 °C
 • Bod varu:
  -4.5 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0024982 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  9.072 ± 0.007 eV
 • Bod vzplanutí:
  -85 °C
 • Teplota vznícení:
  415 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2400 (20°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  16.3 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C, M
Také známé jako:
 • 1,3-butadien

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro buta-1,3-dien C4H6

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat