trimethylaminC3H9N

Č. CAS:
75-50-3
Č. OSN:
1083
Č. ES:
200-875-0
Identifikační číslo rizika:
23
Výstražná značka:
 • 23
 • 1083
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS05
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • STEL (ppm) 15
 • TWA (mg/m3) 24
 • STEL (mg/m3) 36
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • Bod tání:
  -117.1 °C
 • Bod varu:
  2.9 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,00258 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  7.85 ± 0.05 eV
 • Bod vzplanutí:
  -7 °C
 • Teplota vznícení:
  190 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1887 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11.6 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro trimethylamin C3H9N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat