benzaldehydC7H6O

Č. CAS:
100-52-7
Č. OSN:
1990
Č. ES:
202-860-4
Identifikační číslo rizika:
90
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WEEL (US)
 • TWA (ppm) 2
 • TWA (ppm) 4
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -26 °C
 • Bod varu:
  179 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,05 g/cm3
 • Ionizace:
  9.50 ± 0.08 eV
 • Bod vzplanutí:
  64 °C
 • Teplota vznícení:
  190 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,26 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.4 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  R
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro benzaldehyd C7H6O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat