butan-1-olC4H10O

Č. CAS:
71-36-3
Č. OSN:
1120
Č. ES:
200-751-6
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 152 Peak limitation
 • TWA (ppm) 50 Peak limitation
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -89 °C
 • Bod varu:
  118 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,81 g/cm3
 • Ionizace:
  9.99 ± 0.05 eV
 • Bod vzplanutí:
  35 °C
 • Teplota vznícení:
  325 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  6,67 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11.3 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • 1-butanol

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro butan-1-ol C4H10O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat