1,2,4-trimethylbenzenC9H12

Č. CAS:
95-63-6
Č. OSN:
3295
Č. ES:
202-436-9
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 20
 • TMW-MAK (mg/m3) 100
 • KZW-MAK (ppm) 30 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 150 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -44 °C
 • Bod varu:
  169 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,88 g/cm3
 • Ionizace:
  8.27 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  50 °C
 • Teplota vznícení:
  485 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,8 (25°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  7 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1,2,4-trimethylbenzen C9H12

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat