isobutyl-acetátC6H12O2

Č. CAS:
110-19-0
Č. OSN:
1213
Č. ES:
203-745-1
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 150
 • TWA (mg/m3) 713
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -99 °C
 • Bod varu:
  118 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,87 g/cm3
 • Ionizace:
  9,97 eV
 • Bod vzplanutí:
  18 °C
 • Teplota vznícení:
  420 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  19,9 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.25 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  10.5 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • isobutylacetát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro isobutyl-acetát C6H12O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat