dusičnan olovnatýPb(NO3)2

Č. CAS:
10099-74-8
Č. OSN:
1469
Č. ES:
233-245-9
Identifikační číslo rizika:
56
Značka rizika
GHS05
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
INRS (FR)
 • VLEP (8h) (mg/m3) 0,1
 • H: 302 + 332
  Zdraví škodlivý při požití.
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 360 Df
  Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  4,49 g/cm3
 • Nebezpečné účinky:
  R, Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro dusičnan olovnatý Pb(NO3)2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat