n-butyl-acetátC6H12O2

Č. CAS:
123-86-4
Č. OSN:
1123
Č. ES:
204-658-1
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 150
 • STEL (ppm) 200
 • TWA (mg/m3) 713
 • STEL (mg/m3) 950
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -77 °C
 • Bod varu:
  127 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,88 g/cm3
 • Ionizace:
  9.92 ± 0.05 eV
 • Bod vzplanutí:
  27 °C
 • Teplota vznícení:
  390 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  10,7 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.2 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  8.5 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • butylacetát (všechny isomery) n-butyl-acetát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro n-butyl-acetát C6H12O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat