chlorid nikelnatýNiCl2

Č. CAS:
7718-54-9
Č. OSN:
3288
Č. ES:
231-743-0
Identifikační číslo rizika:
60
Značka rizika
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 0,1
 • H: 301 + 331
  Toxický při požití.
  Toxický při vdechování.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 334
  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 350 i
  May cause cancer by inhalation.
 • H: 350 i
  May cause cancer by inhalation.
 • H: 360 D
  May damage the unborn child.
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  1001 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  3,55 g/cm3
 • Ionizace:
  10.8 eV
 • Nebezpečné účinky:
  C, R, Ss, Sr, M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro chlorid nikelnatý NiCl2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat