benzín

Č. CAS:
8032-32-4
Č. OSN:
1268
Č. ES:
232-453-7
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS08
GHS02
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (BE)
 • TWA (ppm) 300
 • TWA (mg/m3) 1390
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 361 f
  Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod varu:
  25 °C - 80 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,664 (15°C) g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  -26 °C
 • Teplota vznícení:
  245 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  400 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  7 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C, M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • ropný benzín

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro benzín

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat