glyoxalC2H2O2

Č. CAS:
107-22-2
Č. ES:
203-474-9
Značka rizika
GHS07
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (BE)
 • TWA (mg/m3) 0,1 damp/aeros.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • Bod tání:
  -14 °C
 • Bod varu:
  104 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,27 g/cm3
 • Ionizace:
  10,2 eV
 • Teplota vznícení:
  285 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  24 hPa
 • Nebezpečné účinky:
  Ss, M
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro glyoxal C2H2O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat