1,3-bis(1-isokyanato-1-methylethyl)benzenC14H16N2O2

Č. CAS:
2778-42-9
Č. OSN:
2206
Č. ES:
220-474-4
Identifikační číslo rizika:
60
Značka rizika
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 334
  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  4 °C
 • Bod varu:
  106 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,06 - 1,07 (25°C) g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  168 °C
 • Teplota vznícení:
  498 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,00386 (25°C) hPa
 • Nebezpečné účinky:
  Ss, Sr
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1,3-bis(1-isokyanato-1-methylethyl)benzen C14H16N2O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat