propan-2-thiolC3H8S

Č. CAS:
75-33-2
Č. OSN:
2402
Č. ES:
200-861-4
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -131 °C
 • Bod varu:
  53 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,82 g/cm3
 • Ionizace:
  9,15 eV
 • Bod vzplanutí:
  -20 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  300 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.77 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro propan-2-thiol C3H8S

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat