1-chlorbutanC4H9Cl

Č. CAS:
109-69-3
Č. OSN:
1127
Č. ES:
203-696-6
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 25
 • TMW-MAK (mg/m3) 96
 • KZW-MAK (ppm) 25 [Mow]
 • KZW-MAK (mg/m3) 96 [Mow]
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -123 °C
 • Bod varu:
  78 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,89 g/cm3
 • Ionizace:
  10.64 ± 0.19 eV
 • Bod vzplanutí:
  -12 °C
 • Teplota vznícení:
  245 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  112 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  10.1 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1-chlorbutan C4H9Cl

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat