akrylaldehydC3H4O

Č. CAS:
107-02-8
Č. OSN:
1092
Č. ES:
203-453-4
Identifikační číslo rizika:
663
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0,1
 • TWA (mg/m3) 0,23
 • STEL (ppm) 0,3
 • STEL (mg/m3) 0,69
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 300 + 330
  Při požití může způsobit smrt.
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 311
  Toxický při styku s kůží.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -88 °C
 • Bod varu:
  52 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,84 g/cm3
 • Ionizace:
  10.11 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  -26 °C
 • Teplota vznícení:
  215 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  295 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  31 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • 2-propenal

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro akrylaldehyd C3H4O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat