fenylfosfinC6H7P

Č. CAS:
638-21-1
Č. OSN:
2845
Č. ES:
211-325-4
Identifikační číslo rizika:
333
Značka rizika
GHS02
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0,05 Peak limitation
 • TWA (mg/m3) 0,23 Peak limitation
 • H: 250
  Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
 • H: 252
  Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  13.8 °C
 • Bod varu:
  160.5 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,001 (15°C) g/cm3
 • Ionizace:
  8.47 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  73 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  13 (40°C) hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro fenylfosfin C6H7P

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat