cyklopentanC5H10

Č. CAS:
287-92-3
Č. OSN:
1146
Č. ES:
206-016-6
Identifikační číslo rizika:
33
Výstražná značka:
 • 33
 • 1146
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 600
 • TWA (mg/m3) 1720
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  -94 °C
 • Bod varu:
  49 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,74 g/cm3
 • Ionizace:
  10.33 ± 0.15 eV
 • Bod vzplanutí:
  -20 °C
 • Teplota vznícení:
  320 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  346 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  8.7 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro cyklopentan C5H10

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat