3-chlorfenolC6H5ClO

Č. CAS:
108-43-0
Č. OSN:
2020
Č. ES:
203-582-6
Identifikační číslo rizika:
60
Značka rizika
GHS07
GHS09
GHS05

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
BEK nr 670 af 31/05/2018 (Gældende) (DK)
 • TWA (mg/m3) 0,5
 • H: 302 + 312 + 332
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  33 °C - 35 °C
 • Bod varu:
  214 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,25 g/cm3
 • Ionizace:
  8.655 ± 0.001 eV
 • Bod vzplanutí:
  120 °C
 • Teplota vznícení:
  415 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1 (44°C) hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 3-chlorfenol C6H5ClO

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat