chloroctová kyselinaC2H3ClO2

Č. CAS:
79-11-8
Č. OSN:
1751
Č. ES:
201-178-4
Identifikační číslo rizika:
68
Výstražná značka:
 • 68
 • 1751
Značka rizika
GHS05
GHS06
GHS09
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0.3
 • TWA (mg/m3) 1.2
 • H: 301 + 311
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy
 • Bod tání:
  61 °C
 • Bod varu:
  189 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,58 g/cm3
 • Ionizace:
  10,7 eV
 • Bod vzplanutí:
  126 °C
 • Teplota vznícení:
  470 °C
 • Dolní mez výbušnosti:
  8 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro chloroctová kyselina C2H3ClO2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat