o-xylenC8H10

Č. CAS:
95-47-6
Č. OSN:
1307
Č. ES:
202-422-2
Identifikační číslo rizika:
30
Výstražná značka:
 • 30
 • 1307
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 50
 • TMW-MAK (mg/m3) 221
 • KZW-MAK (ppm) 100 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 442 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 312 + 332
  Harmful in contact with skin.
  Harmful if inhaled.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  -25 °C
 • Bod varu:
  144 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,88 g/cm3
 • Ionizace:
  8.56 ± 0.04 eV
 • Bod vzplanutí:
  30 °C
 • Teplota vznícení:
  465 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  6,69 (20°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.97 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  7.6 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro o-xylen C8H10

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat