p-xylenC8H10

Č. CAS:
106-42-3
Č. OSN:
1307
Č. ES:
203-396-5
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 50
 • TMW-MAK (mg/m3) 221
 • KZW-MAK (ppm) 100 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 442 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 312
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  13 °C
 • Bod varu:
  138 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,86 g/cm3
 • Ionizace:
  8.44 ± 0.05 eV
 • Bod vzplanutí:
  25 °C
 • Teplota vznícení:
  540 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  8,89 (20°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.95 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  7 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro p-xylen C8H10

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat