mechinolC7H8O2

Č. CAS:
150-76-5
Č. ES:
205-769-8
Značka rizika
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 5
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  57 °C
 • Bod varu:
  243 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,55 g/cm3
 • Ionizace:
  7,50 eV
 • Bod vzplanutí:
  132 °C
 • Teplota vznícení:
  421 °C
 • Nebezpečné účinky:
  Ss
 •  
Také známé jako:
 • 4-methoxyfenol

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro mechinol C7H8O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat