Έκδοση 2021


Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους ιστότοπους της Dräger βασίζονται στους ακόλουθους όρους χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από πρόσθετες δηλώσεις ή όρους. Με την είσοδό σας, ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται ατομική είσοδος, με την πρόσβαση και τη χρήση των ιστότοπων της Dräger, συμφωνείτε και αποδέχεστε τις νομικές ανακοινώσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της χρήσης.


Πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησιακά δικαιώματα

Οι ιστότοποι της Dräger καθώς και τα ενημερωτικά δελτία της Dräger, ο σχεδιασμός τους, τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά στοιχεία, οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία κινούμενων σχεδίων και οι λήψεις κάθε είδους (εφεξής "Περιεχόμενο της Dräger") προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Τα Περιεχόμενα της Dräger ή τμήματα αυτών δεν επιτρέπεται να αναπαράγονται, να τροποποιούνται, να μεταφορτώνονται ή να χρησιμοποιούνται σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Dräger διατηρεί όλα τα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που απορρέουν από την παράνομη χρήση των Περιεχομένων Dräger ή τμημάτων τους, καθώς και το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα.


Περιεχόμενο

Τα Περιεχόμενα της Dräger προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι ανακοινώσεις, οι συστάσεις και τα λοιπά περιεχόμενα έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό ή διαφημιστικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο. Η περιγραφή των προϊόντων σε καμία περίπτωση δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών χρήσης. Όλες οι πληροφορίες, ιδίως οι οδηγίες λειτουργίας, είναι μη δεσμευτικές. Οι γνώσεις που περιέχονται στις εκθέσεις υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι συγγραφείς έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή και τη λειτουργία, να βασίζονται στις πλέον σύγχρονες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσιοποίησης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεστε από την υποχρέωσή σας να αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις δικές σας αποφάσεις.


Η Dräger δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα Περιεχόμενα της Dräger, εκτός εάν η Dräger έχει εκφράσει σαφώς την πρόθεσή της να εγγυηθεί για τα εν λόγω περιεχόμενα. Η Dräger διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στα Περιεχόμενα της Dräger ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό ισχύει επίσης για βελτιώσεις ή/και αλλαγές στην περιγραφή του προϊόντος.


Τα Περιεχόμενα της Dräger δεν περιέχουν καμία εγγύηση ιδιοτήτων ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.


Η Dräger ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στο βαθμό που ένας σύνδεσμος παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων, η Dräger εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τη δομή αυτών των ιστότοπων που διατηρούνται από τρίτους, ούτε διεκδικούμε την κυριότητά τους. Αυτό περιλαμβάνει και την τήρηση της πολιτικής απορρήτου στις ιστοσελίδες τρίτων.


Ασφάλεια και προσβασιμότητα

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Dräger δεν περιέχουν ιούς. Κατά την πρόσβαση στα Περιεχόμενα της Dräger και σε οποιουσδήποτε συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους γνωρίζετε και αποδέχεστε τους κινδύνους που απορρέουν από τη δημόσια πρόσβαση και την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης επιρροής τρίτων στα περιεχόμενα. Η Dräger δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτών των κινδύνων κατά τη χρήση των Περιεχομένων Dräger ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων, εκτός εάν η Dräger είναι άμεσα υπεύθυνη για τον εν λόγω κίνδυνο και την πραγματοποίησή του. Ειδικότερα, η Dräger δεν ευθύνεται για διακοπές, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στα πληροφοριακά σας συστήματα.


Η Dräger προσπαθεί να συντηρεί τους ιστότοπους της Dräger έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής χρήση και πρόσβαση. Ωστόσο, η Dräger δεν ευθύνεται για μια τέτοια περιορισμένη χρήση ή πρόσβαση για οποιονδήποτε λόγο ή χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, η Dräger διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον ιστότοπο της Dräger χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Εφαρμοστέο δίκαιο και διάφορα

Το γερμανικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο για όλες τις νομικές πτυχές σε σχέση με τη χρήση των περιεχομένων της Dräger και που απορρέουν από αυτή.


Η Dräger προσφέρει γενικά στους πελάτες της μόνο επιλογές παράδοσης ή παραλαβής εντός της Γερμανίας.


Ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις νομικές ανακοινώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@draeger.com. Μετά από αυτό θα χαρούμε να σας δώσουμε απαντήσεις σε οποιαδήποτε τέτοια ερωτήματα.