Käytännesäännöt - Kädenpuristus

Käytännesäännöt

Käytännesäännöissämme (Käytännesäännöt) kuvaamme arvojamme ja vastuutamme

  • yhteiskunnan jäseninä,
  • liikekumppaneina ja
  • työyhteisön jäseninä.

Nämä arvot on määritelty työntekijöille ja johtajille tarkoitetuissa oppaissa käytännesääntöjen muodossa.

Kaikkien Drägerillä työskentelevien – työntekijöistä johtajiin ja hallituksen jäseniin – on tunnettava käytännesääntömme ja noudatettava niitä toiminnassaan ja päätöksenteossaan.

Käytännesäännöt - Stefan Dräger

”Dräger on yli 130 vuoden ajan noudattanut mottoa ’teknologiaa elämän puolesta’. Elämän suojaaminen, turvaaminen ja pelastaminen on keskeinen osa toimintaamme. Asiakkaamme tekevät kaikkensa pelastaakseen muiden henkiä tai suojatakseen omaansa, päivästä toiseen. Tieto tästä motivoi työtämme ja asettaa meille selkeät laatukriteerit.

Meillä on selkeästi määritellyt käytännesäännöt. Tuotteemme voivat täyttää lupauksensa vain, jos me ja liikekumppanimme noudatamme näitä periaatteita. On tärkeää, että toimimme aina ammattitaitoisesti ja luottamusta herättävällä tavalla ollessamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, kollegojemme, toimittajiemme ja myyntikumppaneidemme kanssa. Jokainen meistä on vastuussa Drägerin imagon säilyttämisestä ja parantamisesta ympäri maailmaa.

Edellytämme työntekijöiltämme ja liikekumppaneiltamme ehdotonta rehellisyyttä sekä ihmisten ja lakien kunnioitusta kaikissa toimintamaissamme.

Mitkään käytännesäännöt eivät voi koskaan kattaa kaikkia tilanteita tai vastata kaikkiin kysymyksiin. Käytännesääntöjen tulisi kannustaa meitä esittämään kysymyksiä, tuomaan esiin epäkohtia ja toimimaan perusarvojemme mukaisesti. Jos jokin ei sovi arvoihimme, meidän kaikkien vastuulla on esittää kysymyksiä ja auttaa löytämään ratkaisu.

Meidän kaikkien on otettava vastuu siitä, että muiden elämästä tulee vähän parempi. Teot puhuvat enemmän kuin sanat. Käytännesäännöt ovat minulle ja muille yrityksen hallituksen jäsenille jokapäiväisen toiminnan ja arvojärjestelmän perusta.

Olen iloinen siitä, että olet kiinnostunut saamaan lisätietoja käytännesääntöjämme koskien.”

Stefan Dräger

Drägerin sosiaalinen vastuu

Velvollisuutemme yhteiskunnan jäseninä

Perheyrityksenä tiedämme, kuinka tärkeää on kantaa vastuu tulevaisuudesta. Voimme tulla toimeen vain terveellisessä ja tuottavassa ympäristössä.

On tärkeää, että ylläpidämme tätä ympäristöä kohtelemalla ihmisiä oikeudenmukaisesti ja varmistamalla, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ulottuu koko toimitusketjuun. Liiketoimintamme on aina perustunut kunnioitukseen ympäristöä, luonnonvaroja ja niitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä kohtaan. Edistämme terveellistä ja turvallista yhteiskuntaa maailmanlaajuisesti paitsi luotettavilla tuotteillamme, myös sosiaalisesti vastuullisella toiminnallamme.

Ihmisoikeudet – Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen osa yrityksemme sosiaalista vastuuta. Meillä on nollatoleranssi lapsi- tai pakkotyötä kohtaan emmekä hyväksy missään olosuhteissa työtä, johon liittyy modernia orjuutta tai ihmiskauppaa. Tämä koskee sekä omia yrityksiämme että sopimuskumppaneitamme ja toimitusketjuja. Emme hyväksy uhkaavaa käyttäytymistä tai minkäänlaista väkivaltaa työntekijöitämme kohtaan. Edellytämme kaikkien työntekijöidemme kohtelevan kollegoitaan ja liikekumppaneitaan kohteliaasti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.

Emme hyväksy suvaitsemattomuutta, vaan olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Pidämme monimuotoisuutta mahdollisuutena ja korvaamattomana voimana. Monimuotoinen työyhteisö auttaa meitä tuottamaan parempia tuloksia. Se auttaa meitä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja sisällyttämään nämä uudet näkökulmat osaksi toimintaamme. Siksi pyrimme kohti monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Pidämme velvollisuutenamme torjua ja estää syrjintää. Meillä on nollatoleranssi etniseen taustaan, kansallisuuteen, sukupuoleen, uskontoon, ideologiaan, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen identiteettiin perustuvaa syrjintää kohtaan.

Ympäristönsuojelu – Ylläpidämme hyvää elinympäristöä

”Teknologia elämän puolesta” suojaa ihmisiä ja ympäristöä. Ympäristönsuojelu ei siis ole pelkästään velvollisuutemme, vaan mahdollisuus saada kilpailuetua ympäristöystävällisten tuotteiden ja säästettyjen resurssien ansiosta. Tästä syystä pidämme huolen siitä, että jokapäiväinen toimintamme yrityksen kaikilla alueilla suojelee ympäristöä sen vahingoittamisen sijaan. Olemme sitoutuneet YK:n ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Käsittelemme resursseja vastuullisesti ja pyrimme järjestelmällisesti vähentämään hiilijalanjälkeämme. Lisäksi Drägerin tuotteet ja palvelut auttavat asiakkaitamme ympäri maailmaa kantamaan vastuunsa ihmisistä ja ympäristöstä.

Laatu – Emme tingi tuotteidemme laadusta

Ihmiset uskovat haltuumme kalleimman omaisuutensa: oman elämänsä. Siksi heidän on aina voitava luottaa tuotteisiimme ja niiden laatuun. Kaikkien lakien ja määräysten noudattaminen on itsestäänselvää. Noudatamme korkeimpia laatustandardeja koko tuotteen elinkaaren ajan. Työntekijämme pitävät huolen siitä, että painopiste on asiakastyytyväisyydessä tuotteidemme kehityksessä, tuotannossa, toimituksissa, myynnissä ja palvelussa. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että tuotteemme ovat helppokäyttöisiä ja että ne tekevät asiakkaidemme työstä turvallisempaa ja tehokkaampaa. Asiakkaat voivat luottaa tuotteidemme turvallisuuteen ja luotettavuuteen jopa äärimmäisissä olosuhteissa tapahtuneen vuosien intensiivisen käytön jälkeen.

Sosiaalinen vastuu – Toimimme muiden auttamiseksi

Tavoitteemme on tehdä elämästä hieman parempaa joka päivä –  muutenkin, kuin pelkästään teknologiamme avulla. Siksi olemme mukana edistämässä erityisesti koulutus- ja sosiaalihankkeita, joita tuemme materiaalisilla ja taloudellisilla lahjoituksilla. Lääketieteellisten ja turvallisuustuotteidemme avulla meidän on mahdollista auttaa ihmisiä, vähentää kärsimystä ja helpottaa pelastustyöntekijöiden työtä. Lisäksi työntekijämme tukevat pyrkimyksiämme omalla sosiaalisesti vastuullisella toiminnallaan. Lahjoitukset tehdään vasta läpinäkyvän hyväksymisprosessin jälkeen, ja ne toteutetaan Drägerin hankintapäätöksistä tai myyntitoiminnasta riippumatta. Näin vältämme kaikki mahdolliset korruptiota tai eturistiriitoja koskevat epäilyt.

Vastuullinen viestintä – Viestimme avoimesti ja rehellisesti

Meille on tärkeää, että nautimme työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme sekä suuren yleisön luottamuksesta. Siksi viestimme aina rehellisesti ja avoimesti. Lausuntojen on aina oltava totuudenmukaisia, paikkansapitäviä ja objektiivisesti todistettavia sekä lain ja eettisten normien mukaisia. Viestintämateriaaleissa on aina otettava huomioon kohdemarkkinoiden kulttuuriset näkökohdat ja konteksti. Emme myöskään loukkaa muiden ihmisten tai kilpailijoiden oikeuksia, tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia.

Poliittinen edunvalvonta – Pyrimme poliittiseen vuoropuheluun

Olemme vakuuttuneita aktiivisen vuoropuhelun tärkeydestä päättäjien ja talouden, tieteen, tutkimuksen sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä. Valvomme etujamme ja jaamme asiantuntemustamme huolella valituissa työryhmissä, ministerikomiteoissa, diplomaattiedustustoissa, hallitus- ja rahoituslaitoksissa, yhdistyksissä ja kansalaisjärjestöissä samalla kun varmistamme, että pysymme avoimina ja puolueettomina kaikissa tilanteissa. Käymme vuoropuhelua poliittisten järjestöjen tai vaalikampanjoiden rahoittamisen sijaan.

Dräger ja liikekumppanit

Vastuumme liikekumppaneina

Kun liikekumppanimme valitsevat Drägerin, he valitsevat yrityksen, johon he voivat luottaa. ”Teknologiaa elämän puolesta” on enemmän kuin pelkkä toimintaamme ohjaava periaate. Se kuvaa suurempaa vastuuta, jonka kannamme joka päivä. Tätä luottamusta tuotteitamme ja liiketoimintamme kohtaan ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Meidän on ansaittava ja ylläpidettävä luottamus toimimalla rehellisesti, oikeudenmukaisesti, avoimesti ja vastuullisesti.

Toimintamme ei perustu vain sovellettaviin lakeihin ja säädöksiin, se on myös yrityksen sisäisten vaatimuksien mukaista sekä heijastaa omia ja yrityksemme arvoja.

Seuraavat periaatteet kuvaavat vastuutamme liikekumppanina:

Emme ota vastaan epäoikeudenmukaisia—etuja, kuten lahjoja, kutsuja tai muita etuja.

Lahjat, asianmukainen vieraanvaraisuus ja kutsut olennaisiin tapahtumiin ovat osa normaalia liiketoimintaa, eivätkä ne välttämättä johda korruptioon. Oppaissamme on kuitenkin selkeästi määritelty säännöt, joilla vältetään kaikenlainen sopimaton vaikuttaminen. Tämä on standardi, jonka olemme asettaneet myös itsellemme. Pidämme suuressa arvossa läpinäkyvyyttä, soveliaisuutta, säännöllisyyttä ja ajoitusta. Nämä säännöt varmistavat, että emme saata hämilleen ihmisiä, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa, tai aseta heitä tai itseämme epämiellyttäviin tilanteisiin. Meidän on oltava erityisen varovaisia, mitä tulee julkisen vallan edustajiin, sillä he ovat vastuussa julkisen sektorin koskemattomuudesta ja siksi heitä koskevat vielä tiukemmat vaatimukset. Samaan aikaan jätämme huomiotta erityiskohtelua koskevat vaatimukset emmekä ole kiristettävissä.

Eturistiriitojen ehkäisy – Erotamme henkilökohtaiset ja ammatilliset edut toisistaan

Henkilökohtaisia etuja voi olla vaikea sivuuttaa. Emme voi välttää kaikkia eturistiriitoja, mutta voimme käsitellä niitä asianmukaisesti.

Kunnioitamme työntekijöidemme yksityiselämää. Tilanteet, joissa henkilökohtaiset edut ovat suuremmat kuin yrityksen edut, voivat kuitenkin vahingoittaa sekä Drägeriä että työntekijöitämme. Siksi edellytämme, että työntekijämme suhtautuvat mahdollisiin eturistiriitoihin ennakoivasti ja läpinäkyvästi. Se on ainoa tapa ratkaista tällaiset tilanteet Drägerin edun mukaisesti.

Korruption ehkäisy – Harjoitamme kunniallista liiketoimintaa

Meillä on nollatoleranssi korruptiota kohtaan sekä Drägerin että kolmansien osapuolien osalta. Toimimme avoimesti ja varmistamme, että korruptio torjutaan heti sen ilmettyä.

”Teknologiaa elämän puolesta” tarkoittaa ihmisten ja yhteiskunnan suojelemista. Korruptio hyödyttää vain muutamia, omaa etuaan tavoittelevia yksilöitä.

Me luotamme osaamiseen ja laatuun sekä tuotteidemme ja palvelujemme kilpailukykyyn. Korruptio johtaa sääntöjenvastaiseen päätöksentekoon, riippuvuuteen ja hallinnan menettämiseen.

Ajattelemme vastuullisesti, yli sukupolvien. Korruptio vahingoittaa meitä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Se heikentää liikekumppaneidemme luottamusta ja pilaa maineemme.

Vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu – Luotamme suorituskykyyn

Luotamme tuotteisiimme, palveluihimme ja innovaatiokykyymme. Liiketoimintamme perustuu lahjakkuuteen, ponnisteluihin ja saavutuksiin vapaassa ja oikeudenmukaisessa kilpailuympäristössä. Me myös hyödymme kilpailun tarjoamista eduista, minkä vuoksi seuraamme tarkasti potentiaalisia kilpailijoitamme joko suoraan tai kolmansien osapuolien välityksellä. Vahvistamme vahvaa markkina-asemaamme huolellisesti ja harkiten ja otamme huomioon myyntirakenteemme vaatiman liikkumavaran.

Kilpailu edistää innovaatioita ja hyödyttää ennen kaikkea niitä, jotka tarvitsevat ”teknologiaa elämän puolesta”.

Työskentely liikekumppaneiden kanssa – Valitsemme liikekumppanimme huolellisesti

Toiminta liikekumppaneidemme kanssa kuvaa Drägeriä yrityksenä. Arvostamme sitä, että kumppanimme noudattavat samoja standardeja kuin me. Haluamme säilyttää yrityksemme hyvän maineen, joten liikekumppaneidemme rehellisyys on meille erittäin tärkeää. Vakaat ja hedelmälliset myynti- ja hankintasuhteet ovat menestyksemme kannalta välttämättömiä.

Liiketoimintasuhteemme perustuvat objektiivisiin päätöksiin. Otamme huomioon hintaa, laatua, luotettavuutta, taloudellista vakautta, innovaatiokykyä ja vastuullisuutta koskevat kriteerit. Tähän sisältyy laillisten ja eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen. Hyödynnämme kilpailua ja neuvottelutaitoamme saadaksemme parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen Drägerin tarjoamille tuotteille. Lisäksi varmistamme, että liikekumppaneidemme toimittamat tavarat täyttävät kaikki vaaditut materiaaleja ja niiden alkuperää, kuten konfliktialueiden mineraaleja, koskevat vaatimukset.

Emme anna yksilöiden taloudellisten tai henkilökohtaisten etujen vaikuttaa meihin. Olemme äärimmäisen varovaisia valitessamme liikekumppaneitamme ja varmistamme, että sopimukset on selvästi määritelty ja tehty kirjallisesti. Tällä tavalla ehkäisemme sitä, että neuvonantajia tai välittäjiä käytetään korruptiomaksujen piilottamiseen tai luomaan vaikutelmaa herrasmiessopimuksista.

Tullimaksut, vientivalvonta ja verot –Täytämme kaikki tavaroiden kauppaa ja tullien maksamista koskevat velvoitteemme

Myymme tai viemme tavaroita vain, jos vientilainsäädäntö ja -määräykset sen sallivat. Tämän vaatimuksen turvaamiseksi sisäiset käytäntömme on huolellisesti määritelty. Pidämme tarkasti silmällä maailmanlaajuisia kehityssuuntauksia ja niihin liittyviä poliittisia velvollisuuksia. Keskitymme tukemaan liiketoimintaamme asiakkaidemme etujen varmistamiseksi.

Täytämme kaikki kansainvälisen kaupan lailliset vaatimukset sekä tavaroita ja veroja koskevat velvollisuutemme. Maksamme kaikki vaaditut tuontitullit ja noudatamme täysimääräisesti tuontia ja vientiä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Nämä velvoitteet tarkistetaan säännöllisesti.

Kansainvälisenä yrityksenä noudatamme verosäännöksiä kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Näin varmistamme, että voimme osallistua infrastruktuurin ja valtion menojen rahoittamiseen näissä maissa.

Rahanpesun estäminen – Estämme osaltamme rahanpesua

Varmistamme, että maksujen vastaanottaminen tai suorittaminen rikollisista lähteistä peräisin olevan rahan pesemiseksi estetään. Tunnistamme epäilyttävät maksutapahtumat ja arvioimme niiden laillisuuden. Tarvittaessa lopetamme tällaisten maksujen suorittamisen ja ilmoitamme niistä viranomaisille.

Kirjanpito ja tilinpäätösraportointi – Julkaisemme luotettavia lukuja

Tallennamme kaikki yrityksen maksupahtumat asianmukaisesti, kokonaisuudessaan ja asiaankuuluvien lakien, vaatimusten ja standardien mukaisesti. Väliraportit laaditaan asiaankuuluvien kansallisten ja kansainvälisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Tarkkojen taloustietojen julkaiseminen nopeasti vahvistaa sijoittajien, liikekumppaneiden ja rahoitusmarkkinoiden luottamusta Drägeriin.

Toimitamme tarkat tiedot pääomamarkkinoille ja suurelle yleisölle hyvissä ajoin. Tämä koskee vuosikertomukseemme kuuluvaa säännöllistä raportointiamme, vuositilinpäätöksiämme, neljännesvuosittaisia katsauksiamme sekä tapauskohtaisia ilmoituksiamme.

Sisäpiirikauppaa koskeva laki – Käsittelemme sisäpiiritietoja vastuullisesti

Sisäpiirikauppa ja sisäpiiritiedon paljastaminen ovat vastoin lakia. Käytämme Drägeriin ja sen rahoitusvälineisiin viittaavaa potentiaalista sisäpiiritietoa vain sisäisesti ja Drägerin liiketoiminnan tarkoituksiin vain tarvittaessa. Emme välitä näitä tietoja sisäisesti tai ulkoisesti – perheenjäsenet mukaan lukien. Emme myöskään anna suosituksia mahdollisten sisäpiiritietojen perusteella.

Julkaisemme sisäpiiritiedot välittömästi ja asianmukaisesti tapauskohtaisten ilmoitusten muodossa. Tämä luo tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille, mikä auttaa varmistamaan asianmukaisen pääomamarkkinoiden hinnoittelun, ehkäisemään markkinoiden väärinkäyttöä ja vahvistamaan sijoittajien ja sopimuskumppaneiden luottamusta Drägeriin.

Voimme puhua avoimesti näistä tiedoista, kun ne on julkaistu.

Vastuu työpaikalla

Vastuumme työpaikalla

Meillä kaikilla on työpaikallamme suuri vastuu. Olemme vastuussa paitsi omasta, myös kollegoidemme terveydestä ja turvallisuudesta. Työntekijöihin, asiakkaisiin, Drägerin osaamiseen ja IT-järjestelmiin liittyvät tiedot vaativat myös erityistä suojausta. Seuraavissa osioissa kuvataan, kuinka varmistamme, että Dräger ja sen työntekijät ovat asianmukaisesti suojattuja.

Työterveys ja -turvallisuus – Suojaamme ihmishenkiä

Haluamme pitää erinomaista huolta työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta. Uskomme, että jokainen työtapaturma on estettävissä. Drägerillä olemme sitoutuneet rakentamaan työpaikkamme niin, että ne tarjoavat turvalliset ja terveelliset työolot. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Ainoa tapa, jolla voimme kaikki edistää turvallista työympäristöä, on pitämällä mieli avoinna ja toimimalla toistemme roolimalleina. Pyrimme vahvistamaan tätä ajattelutapaa kaikissa työntekijöissämme ja tekemään parannuksia yhteistyössä heidän kanssaan. Olemme sitoutuneet suojaamaan työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta lain vaatimusten mukaisesti ja tarjoamme myös ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä terveellisten elämäntapojen edistämiseksi.

Tietosuoja ja tietoturva – Huolehdimme tietojen suojaamisesta

Dräger edustaa tuotteidensa ja työntekijöidensä rehellisyyttä ja luotettavuutta. Olemme kaikki osaltamme vastuussa riittävän tietosuojan ja tietoturvan varmistamisesta. Luottamuksellisuus, rehellisyys ja saatavuus ovat toimintamme ydinarvoja ja edellytyksenä yrityksemme menestykselle.

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja niitä koskevien lakien mukaisesti. Sovellamme asianmukaisia tietosuojaperiaatteita tietojen kriittisyyden mukaan. Pidämme viralliset ja lakisääteiset tiedot luottamuksellisina ja toteutamme erityistoimenpiteitä niiden suojaamiseksi kaikelta toiminnalta, jolla on kansallisen turvallisuuden kannalta merkitystä.

Kyberturvallisuus – Pidämme huolta IT-järjestelmistä ja tietoturva-asioista

Drägerillä emme tulisi toimeen ilman tietotekniikkaa (IT). Käytämme tietotekniikkaa torjuaksemme riskejä, kuten haitallisten ohjelmien (virusten) aiheuttamia häiriöitä tietojenkäsittelyssä, ohjelmointivirheiden seurauksena aiheutunutta tietojen menetystä tai tietojen väärinkäyttöä kolmansien osapuolten toimesta.

Meidän on suojattava tietomme ja IT-järjestelmämme katoamiselta sekä luvattomalta käytöltä tai muuttamiselta. Olemme myös tietoisia siitä, että salaamaton tiedonsiirto tai tuntemattomien linkkien napsauttaminen eivät edesauta IT-resurssiemme turvallisuutta.

Drägerin työntekijöinä tunnemme IT-turvallisuusohjeet ja noudatamme sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä.

Yrityksen omaisuuden suojaaminen – Pidämme huolta resursseistamme

Yritysomaisuus, kuten työkalut, koneet, ajoneuvot ja immateriaaliomaisuus, kuuluvat Drägerille. Tämä omaisuus on annettu käyttöömme jokapäiväistä työtämme varten. Kohtelemme sitä arvokkaana resurssina, jota käytämme huolellisesti ja säästeliäästi suorittaessamme tehtäviämme ja velvollisuuksiamme Drägerillä. Haluamme maksimoida tämän omaisuuden käytön ja minimoida menetykset, hävikin ja tarpeettoman kulumisen. Tarkistamme, onko meidän suojeltava ideoitamme tai työmme tuloksia immateriaaliomaisuutena ja säilytettävä niiden luottamuksellisuus tarvittaessa. On tärkeää, että suojaamme yrityksemme omaisuutta luvattomalta, mukaan lukien yksityiseltä, käytöltä.

Yhteistyö tutkintaviranomaisten kanssa – Autamme asioiden selvittämisessä

Jos Dräger sattuu joutumaan virallisen tutkimuksen kohteeksi, kannamme vastuumme ja pyrimme yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Jokainen meistä tekee osuutensa.

Sisäisissä tutkimuksissa tai tarkastuksissa on tärkeää tunnistaa mahdolliset haavoittuvuudet, jotta voimme tehdä niihin parannuksia.

Pyrimme oppimaan virheistämme ja pitämään taloudelliset tai maineelle aiheutuneet vahingot mahdollisimman vähäisinä. Näin ollen teemme tiivistä yhteistyötä sisäisiä tutkimuksia tai tarkastuksia suorittavien kollegoidemme kanssa.

Yhteistoiminta – Työskentelemme tasavertaisina työyhteisön jäseninä

Drägerin yrityskulttuurin keskeinen piirre on vilpitön yhteistyö työntekijöiden edustajien kanssa. Tehokas yhteistyömme perustuu avoimen ja jatkuvan vuoropuhelun ylläpitämiseen, keskinäiseen kunnioitukseen ja vaihtoehtoisten näkökulmien tunnustamiseen. Tämä on ainoa tapa löytää ratkaisuja haastavissa, yrityksen etuja palvelevissa tilanteissa ja ottaa samalla huomioon työntekijöidemme tarpeet.

Apu ja yhteys

Apu ja yhteys

Joskus oikein toimiminen on helpommin sanottu kuin tehty. Jos olemme tilanteessa, jossa emme ole aivan varmoja siitä, mitä pitäisi tehdä, pyydämme neuvoa tai apua. Emme ole koskaan yksin tällaisissa tilanteissa. Drägerillä on monia tapoja, jotka auttavat meitä tekemään oikean päätöksen.

Jos meillä on kysyttävää tai olemme epävarmoja jostakin, tulisi meidän aina ensimmäisenä olla yhteydessä esimieheemme. Lisäksi voimme ottaa yhteyttä sisäisiin osastoihin, kuten henkilöstöhallintoon, työntekijöiden edustajiin tai asianmukaiseen erikoisosastoon.

Lisäksi kuka tahansa voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti yrityksen vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan tahoon, paikalliseen vaatimustenmukaisuuden valvojaan tai keskitettyyn vaatimustenmukaisuuspalveluun osoitteessa compliance@draeger.com.

Anna äänesi kuulua! Me välitämme! Me annamme äänemme kuulua, emmekä salli minkäänlaisia ilmiantajiin kohdistuvia rangaistustoimia

Kysymysten esittäminen ja haavoittuvuuksista tai mahdollisista ongelmista viestiminen selkeästi ja avoimesti auttaa sekä Drägeriä että meitä itseämme. Siksi on tärkeää, että kaikki sitoutuvat avoimen puhumisen kulttuuriimme. Ilmiantojärjestelmäämme kuuluu myös Drägerin raportointikanava, jota voimme käyttää erityisesti silloin, kun suora yhteydenotto tuntuu sopimattomalta. Se on toiminnassa ympärivuorokautisesti, ja sen kautta voi tehdä ilmoituksen myös nimettömästi.

Emme salli minkäänlaista työntekijöihin kohdistuvaa syrjintää, kun mahdollisista rikkomuksista on ilmoitettu, tietoja annettu tai sisäisiin tutkimuksiin on osallistuttu vilpittömässä mielessä. Suojelemme sekä ilmiantajia että niiden ihmisten etuja, joihin ilmianto vaikuttaa.

Lisätietoa

Tähän liittyvät sivut

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Ota yhteyttä Drägeriin

Postiosoite

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Palvelemme ympärivuorokautisesti.