Onze bedrijfs- en gedragsprincipes - Handshake

Onze bedrijfs- en gedragsprincipes

In onze Gedragscode (Bedrijfs- en gedragsprincipes) beschrijven wij onze waarden en verantwoordelijkheden

  • als leden van de samenleving,
  • als zakenpartners, en
  • op de werkplek

Wij hebben deze waarden in onze handleidingen voor werknemers en managers vastgelegd in de vorm van een gedragscode.

Iedereen bij Dräger - van werknemer tot manager tot lid van de Raad van Bestuur - moet vertrouwd zijn met onze Bedrijfs- en gedragsprincipes en deze gebruiken voor zijn handelen en beslissingen te nemen.

Onze bedrijfs- en gedragsprincipes - Stefan Dräger

"Al meer dan 130 jaar staat Dräger voor " Technology for Life". Het beschermen, ondersteunen en redden van levens is een essentieel onderdeel van ons DNA. Onze klanten vechten om het leven van anderen te redden of hun eigen leven te beschermen, dag na dag. Deze kennis is niet alleen een bron van motivatie voor ons werk, het is ook de norm die wij aan onszelf stellen.

Wij hebben duidelijk gedefinieerde Bedrijfs- en gedragsprincipes. Onze producten kunnen hun beloften alleen waarmaken als wij en onze zakenpartners ons aan deze principes houden. Het is belangrijk dat wij onze klanten, collega's, leveranciers en verkooppartners dag in dag uit met de hoogste graad van professionalisme en betrouwbaarheid behandelen. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het beschermen en verbeteren van het imago van Dräger over de hele wereld.

Wij verwachten van onze werknemers en zakenpartners dat zij met absolute integriteit handelen en dat zij de bevolking en de wetten van alle landen waar wij actief zijn, respecteren.

Geen enkele gedragscode zal ooit elk onderwerp kunnen bestrijken en elke vraag kunnen beantwoorden. Een gedragscode moet ons aanmoedigen vragen te stellen, problemen aan te kaarten en ons gedrag te baseren op onze onderliggende waarden. Als iets niet in overeenstemming is met onze waarden, is het de verantwoordelijkheid van ieder van ons om vragen te stellen en mee te zoeken naar een oplossing.

We moeten onszelf verantwoordelijk houden om ieders leven net dat beetje beter te maken. Daden zeggen meer dan woorden. Bedrijfs- en gedragsprincipes vormen de basis van ons dagelijks gedrag en maken deel uit van ons waardensysteem, zowel voor mij als voor mijn collega's van de Executive Board.

Ik ben blij dat u geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over onze gedragscode.

Stefan Dräger

Social commitment at Dräger

Onze verantwoordelijkheid als leden van de samenleving

Als familiebedrijf weten wij hoe belangrijk het is verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de toekomst als het hier en nu. Wij kunnen ons alleen handhaven in een gezonde en productieve omgeving.

Het is belangrijk dat wij bijdragen aan deze omgeving, door mensen eerlijk te behandelen en ervoor te zorgen dat de mensenrechten in de hele toeleveringsketen worden gerespecteerd. Milieubescherming is altijd een kernelement van ons bedrijf geweest; naleving van regels en voorschriften en zorgvuldig omgaan met hulpbronnen zijn altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Wij dragen bij aan een gezonde en veilige wereldmaatschappij met onze veilige en betrouwbare producten, maar ook door onze maatschappelijke betrokkenheid.

Wij behandelen iedereen met respect-mensenrechten

Het respecteren van de mensenrechten is een kernonderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij tolereren geen enkele vorm van kinderarbeid of dwangarbeid, noch enige vorm van moderne slavernij of werk dat door mensenhandel in de hand wordt gewerkt. Dit geldt evenzeer voor onze eigen bedrijven als voor onze contractuele partners en toeleveringsketens. Wij tolereren geen bedreigend gedrag of enige vorm van geweld jegens werknemers op de werkplek. Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij hun collega's en zakenpartners beleefd, eerlijk en met respect behandelen.

Wij hebben absoluut geen tolerantie voor intolerantie -diversiteit en gelijke kansen

Wij zien diversiteit als een kans en een onschatbare troef. Een divers personeelsbestand helpt ons om betere resultaten te behalen. Het helpt ons om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en deze nieuwe perspectieven in onze acties te integreren. Daarom streven wij naar diversiteit en gelijke kansen in alle aspecten van ons bedrijf. Wij beschouwen het als onze plicht om discriminatie te bestrijden en te voorkomen. Wij tolereren geen discriminatie op grond van etnische achtergrond, nationaliteit, geslacht, godsdienst, levensbeschouwing, leeftijd, handicap of seksuele identiteit.

Wij zorgen voor een leefbaar milieu - bescherming van het milieu

Onze Technology for Life beschermt mens en milieu. De bescherming van het milieu is daarom niet alleen onze plicht, maar ook een kans voor ons om een concurrentievoordeel te behalen door milieuvriendelijke producten en door het behoud van hulpbronnen. Daarom zorgen wij ervoor dat onze dagelijkse activiteiten, op alle gebieden van het bedrijf, het milieu beschermen in plaats van het te schaden. Wij zetten ons in voor de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij gaan verantwoord om met hulpbronnen en werken systematisch aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Bovendien helpen de producten en diensten van Dräger onze klanten over de hele wereld om hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu op te nemen.

Wij sluiten geen compromissen over de kwaliteit van onze producten

Mensen vertrouwen onze producten toe aan hun meest waardevolle bezit: hun leven. Daarom moeten zij te allen tijde op onze producten en de kwaliteit ervan kunnen vertrouwen. Voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten is vanzelfsprekend. Wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen gedurende de gehele levenscyclus van het product. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de klanttevredenheid over de hele linie centraal staat, van ontwikkeling over productie en levering tot en met verkoop en service. Wij besteden er bijzondere aandacht aan dat onze producten gebruiksvriendelijk zijn en het werk van onze klanten veiliger en efficiënter maken. Klanten kunnen rekenen op de veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten, zelfs na jaren van intensief gebruik in extreme omstandigheden.

Wij zijn er voor anderen - sociaal engagement

Het is onze missie om het leven elke dag een beetje beter te maken - boven en buiten het bereik van onze technologie. Daarom zetten wij ons voornamelijk in voor sociale projecten en onderwijsinitiatieven en leveren wij een bijdrage door middel van materiële en financiële donaties. Met name onze medische en veiligheidsproducten bieden ons de mogelijkheid om mensen in nood te helpen, leed te verminderen en het werk van reddingswerkers te vergemakkelijken. Bovendien steunen onze medewerkers onze inspanningen ook via hun eigen sociale engagementen. Donaties worden alleen gedaan na het doorlopen van een transparant goedkeuringsproces, en worden onafhankelijk van Dräger's aankoopbeslissingen en verkoopactiviteiten uitgevoerd. Dit garandeert dat we elke verdenking van corruptie of belangenconflicten vermijden.

Wij communiceren open en eerlij-- verantwoordelijke communicatie

Het is belangrijk dat wij het vertrouwen genieten van onze medewerkers en zakenpartners, alsook van het grote publiek. Daarom communiceren wij altijd eerlijk en open. Verklaringen moeten altijd waarheidsgetrouw, correct en objectief aantoonbaar zijn, en te allen tijde voldoen aan de wettelijke en ethische normen. In communicatiemateriaal moet in de regel altijd rekening worden gehouden met de culturele aspecten en de context van de doelmarkt. Bovendien maken wij geen inbreuk op de rechten van anderen of concurrenten en zorgen wij er met name voor dat wij geen handelsmerken of auteursrechten schenden.

Wij streven naar politieke dialoog-politieke vertegenwoordiging van belangen

Wij zijn overtuigd van het belang van een actieve dialoog met beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, wetenschap en onderzoek en het maatschappelijk middenveld. Wij vertegenwoordigen onze belangen en brengen onze deskundigheid in zorgvuldig geselecteerde werkgroepen, ministeriële comités, diplomatieke vertegenwoordigingen, gouvernementele en financiële instellingen, verenigingen en NGO's, waarbij wij er te allen tijde voor zorgen transparant en neutraal te blijven. Wij gaan de dialoog aan in plaats van politieke organisaties of verkiezingscampagnes te financieren.

Zakenpartners bij Dräger

Onze verantwoordelijkheid als zakenpartners

Voor onze zakenpartners betekent de keuze voor Dräger de keuze voor een bedrijf waarop ze kunnen vertrouwen. Technology for Life is meer dan alleen maar een leidende filosofie. Het staat symbool voor de grotere verantwoordelijkheid die wij dag in, dag uit op ons nemen. Dit vertrouwen, niet alleen in onze producten maar ook in ons zakelijk gedrag, mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. We moeten het blijven verdienen en behouden door te handelen met integriteit, eerlijkheid, transparantie en duurzaamheid.

Onze acties zijn niet alleen gebaseerd op de toepasselijke wet- en regelgeving, maar zijn ook in overeenstemming met onze interne eisen, die een afspiegeling zijn van de normen die wij onszelf opleggen en van onze bedrijfswaarden.

Laten we eens kijken naar de volgende beginselen die het resultaat zijn van onze verantwoordelijkheid als zakenpartner:

Wij behalen geen oneerlijke voordelen - het gaat om voordelen zoals geschenken, uitnodigingen en andere voordelen

Geschenken, gepaste gastvrijheid en uitnodigingen voor relevante evenementen zijn normaal in het kader van de bedrijfsuitoefening en geven niet noodzakelijk aanleiding tot corruptie. Onze handleidingen bevatten echter duidelijk omschreven regels om zelfs de schijn van ongepaste beïnvloeding te voorkomen. Dit is de norm die wij ook onszelf opleggen. Transparantie is absoluut essentieel, naast aspecten zoals gepastheid, frequentie en timing. Deze regels zorgen ervoor dat wij de mensen met wie wij zaken doen, niet in verlegenheid brengen of hen of onszelf in onaangename posities brengen. Wij moeten bijzondere aandacht besteden aan overheidsambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de waardevolle integriteit van de openbare sector en aan nog strengere eisen onderworpen zijn. Tegelijkertijd reageren wij met onverschilligheid op oproepen tot betaling voor een voorkeursbehandeling en laten wij ons niet chanteren.

Wij scheiden privé en professionele belangen - omgaan met belangenconflicten

Onze particuliere belangen zijn een voortdurende metgezel. Wij kunnen niet elk belangenconflict vermijden, maar wij kunnen er wel op de juiste manier mee omgaan.

Wij respecteren het privé-leven van onze werknemers. Situaties waarin privébelangen zwaarder wegen dan de belangen van de onderneming kunnen echter zowel Dräger als onze werknemers schaden. Daarom verwachten wij van elke medewerker een proactieve en transparante benadering van mogelijke belangenconflicten. Dit is de enige manier om dergelijke situaties in het belang van Dräger op te lossen.

We doen eervol zaken - voorkomen van corruptie

Wij tolereren geen enkele vorm van corruptie, zowel bij Dräger als bij derden. Wij handelen op transparante wijze en zorgen ervoor dat corruptie in de kiem wordt gesmoord zodra de eerste tekenen zich voordoen.

Met onze Technology for Life beschermen we mensen en de samenleving als geheel. Corruptie komt alleen ten goede aan een select groepje dat alleen aan zichzelf denkt.

Wij hebben vertrouwen in onze bekwaamheid en kwaliteit, alsmede in het concurrentievermogen van onze producten en diensten. Corruptie leidt tot ongepaste besluitvorming, afhankelijkheid en verlies van controle.

Wij denken duurzaam en over generaties heen. Corruptie schaadt ons op korte termijn en op lange termijn. Het tast het vertrouwen van onze zakenpartners aan en ruïneert onze reputatie.

Wij vertrouwen op het beginsel van prestatievrije en eerlijke concurrentie

Wij hebben vertrouwen in onze producten en diensten, en in ons innovatievermogen, en daarom doen wij zaken op basis van talent, inspanning en prestatie binnen een vrije en eerlijke concurrentiële omgeving. Wij profiteren ook van de voordelen die concurrentie ons biedt en daarom betrachten wij voorzichtigheid in alle contacten met potentiële concurrenten, zij het rechtstreeks of via derden. Wij maken zorgvuldig en discreet gebruik van onze sterke marktpositie en geven onze verkoopstructuur de nodige manoeuvreerruimte.

Concurrentie bevordert innovatie en komt uiteindelijk ten goede aan degenen die behoefte hebben aan innovatieve technologie voor het leven.

Wij kiezen onze zakenpartners zorgvuldig uit - en werken daarbij samen met onze zakenpartners

De manier waarop wij zaken doen met onze zakenpartners is symbolisch voor Dräger. Wij hechten er waarde aan dat onze partners zich aan dezelfde normen houden als wij. Wij doen er alles aan om onze goede reputatie te behouden en de integriteit van onze zakenpartners is net zo belangrijk. Stabiele en productieve relaties, of het nu in de verkoop of bij de inkoop is, zijn essentieel voor ons succes.

Onze zakelijke relaties zijn gebaseerd op objectieve beslissingen. Criteria zoals prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid, financiële stabiliteit, innovatievermogen en duurzaamheid zijn voor ons van belang. Dit houdt ook in dat wij ons houden aan wettelijke en ethische bedrijfsprincipes. Wij maken gebruik van concurrentie en onze onderhandelingsvaardigheden om de best mogelijke prijs/prestatieverhouding voor Dräger te bereiken. Bovendien zorgen wij ervoor dat de door onze zakenpartners geleverde goederen voldoen aan alle toepasselijke eisen met betrekking tot materialen en hun herkomst, zoals bijvoorbeeld conflictmineralen.

Wij laten ons niet beïnvloeden door de financiële of persoonlijke belangen van individuele personen. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de keuze van onze zakenpartners en zorgen ervoor dat de overeenkomsten duidelijk omschreven zijn en schriftelijk worden gesloten. Deze aanpak stelt ons in staat het risico te bestrijden dat adviseurs of makelaars worden gebruikt om corruptiebetalingen te verbergen of de indruk te wekken dat er "gentlemen's agreements" zijn.

Wij voldoen aan al onze verplichtingen inzake de handel in goederen en de betaling van douanerechten, uitvoercontroles, belastingen

Wij verkopen of exporteren alleen goederen indien wij daartoe op grond van de exportwetgeving gemachtigd zijn. Dit voorschrift wordt gewaarborgd door zorgvuldige vaststelling van interne procedures. Wij volgen de wereldwijde ontwikkelingen en de politieke reacties daarop op de voet. Daarbij richten wij ons op de ondersteuning van onze activiteiten ten behoeve van onze klanten.

Wij voldoen aan alle wettelijke vereisten inzake internationale handel en onze verplichtingen inzake goederen en belastingen. Wij betalen alle noodzakelijke invoerrechten en houden ons volledig aan verboden en beperkingen op in- en uitvoer. Deze verplichtingen worden op regelmatige basis herzien.

Als internationaal bedrijf houden wij ons aan de belastingvoorschriften van alle landen waar wij actief zijn. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen bijdragen aan de financiering van infrastructuur en overheidsuitgaven in deze landen.

Wij voorkomen het witwassen van geld- Witwas preventie

Wij zien erop toe dat wij voorkomen dat betalingen worden ontvangen of verricht met het oog op het witwassen van geld uit criminele bron. Wij stellen verdachte transacties vast en beoordelen hun wettigheid. Indien nodig stoppen wij dergelijke betalingen en melden wij ze aan de autoriteiten.

Wij publiceren betrouwbare cijfers- boekhouding en financiële rapportage

Wij leggen alle zakelijke transacties correct, volledig en in overeenstemming met de relevante wetten, voorschriften en normen vast. Tussentijdse verslagen worden opgesteld in overeenstemming met de relevante nationale en internationale boekhoudkundige principes. De snelle publicatie van accurate financiële informatie versterkt het vertrouwen dat investeerders, zakenpartners en financiële markten in Dräger stellen.

Wij voorzien de kapitaalmarkten en het grote publiek tijdig van nauwkeurige informatie. Dit geldt voor onze reguliere verslaggeving in het kader van ons jaarverslag, onze jaarlijkse financiële overzichten en onze kwartaaloverzichten, alsook voor onze ad hoc kennisgevingen.

Wij gaan op verantwoorde wijze om met mogelijke voorkennis-wetgeving inzake handel met voorkennis

Handel met voorkennis is in strijd met de wet, net als het bekendmaken van voorkennis. Wij gebruiken mogelijke voorkennis met betrekking tot Dräger en zijn financiële instrumenten alleen intern en ten behoeve van Dräger-zaken op een strikt "need-to-know"-basis. Wij geven deze informatie niet door, noch intern, noch extern - ook niet aan familieleden. Niet alleen dat, wij doen ook geen aanbevelingen op basis van mogelijke voorkennis.

Wij publiceren voorkennis onmiddellijk en correct in de vorm van ad-hocmeldingen. Dit creëert een gelijk speelveld voor iedereen en draagt bij tot een correcte prijsbepaling op de kapitaalmarkt, voorkomt misbruik van de markt en versterkt het vertrouwen van investeerders en contractuele partners in Dräger.

Wij kunnen openlijk over deze informatie spreken zodra zij is gepubliceerd.

Verantwoordelijkheid op de werkplek

Onze verantwoordelijkheid op de werkplek

Wij dragen allemaal een grote verantwoordelijkheid op de werkplek. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van onze collega's. Gegevens van werknemers en klanten, de expertise van Dräger en onze IT-systemen vereisen eveneens bijzondere bescherming. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe wij ervoor kunnen zorgen dat Dräger en zijn medewerkers goed beschermd zijn.

Wij beschermen levens - gezondheid en veiligheid op het werk

De gezondheid en veiligheid van al onze werknemers ligt ons na aan het hart. Wij zijn van mening dat elk ongeval op het werk te voorkomen is. Hier bij Dräger zetten wij ons in om onze werkplekken zo in te richten dat ze veilige en gezonde werkomstandigheden bieden. Dit alleen is echter niet voldoende: wij kunnen alleen allemaal bijdragen aan een veilige omgeving als wij oplettend blijven en als rolmodel fungeren. Wij streven ernaar bij elk van onze medewerkers een bewustzijn van deze mentaliteit te creëren en samen met hen te werken aan verbeteringen. Wij zetten ons in voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, en gaan daarbij verder dan de wettelijk vastgelegde maatregelen, door preventieve maatregelen aan te bieden ter bevordering van een gezonde levensstijl.

Wij beschermen gegevens en informatie - gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Dräger staat voor de integriteit en betrouwbaarheid van zijn producten en medewerkers. Wij zijn allen verantwoordelijk voor het waarborgen van een adequaat niveau van gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid staan voorop bij onze activiteiten en vormen de sleutel tot ons succes als onderneming.

Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij passen een passende bescherming toe voor gegevens en informatie in overeenstemming met het kritieke karakter ervan. Wij behandelen officiële en reglementaire gegevens vertrouwelijk en nemen speciale maatregelen om ze te beschermen tegen sabotage in verband met activiteiten die van belang zijn voor de nationale veiligheid.

Wij dragen zorg voor onze IT-systemen en data-cyber security

Een leven zonder informatietechnologie (IT) bij Dräger is ondenkbaar. Wij maken voorzichtig gebruik van IT om risico's te beperken, zoals verstoring van de gegevensverwerking door schadelijke programma's (virussen), gegevensverlies als gevolg van programmeerfouten of misbruik van gegevens door derden.

Wij weten dat wij onze gegevens en IT-systemen moeten beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gegevensverlies en manipulatie. En dat niet alleen, wij weten ook dat ongecodeerde gegevensoverdracht en het klikken op onbekende links geen manier is om de veiligheid van onze IT-hulpbronnen te waarborgen.

Als werknemers van Dräger zijn wij vertrouwd met de toepasselijke IT-beveiligingskaders en houden wij ons aan deze regels en voorschriften.

Wij beschermen onze middelen - bedrijfsmiddelen beschermen

Bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines, voertuigen en intellectueel eigendom zijn eigendom van Dräger. Deze activa zijn ons toevertrouwd met het oog op ons dagelijks werk. Wij behandelen ze als waardevolle middelen die wij zorgvuldig en spaarzaam gebruiken bij het uitvoeren van onze taken en plichten voor Dräger. Wij willen ons gebruik van deze activa maximaliseren en verlies, verspilling of onnodige slijtage voorkomen. Wij gaan na of wij ideeën of resultaten van ons werk als intellectueel eigendom moeten beschermen en of wij de vertrouwelijkheid in de vereiste mate moeten handhaven. Het is belangrijk dat wij onze bedrijfsmiddelen beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, ook privé.

Wij helpen bij opheldering- medewerking aan onderzoeken

Mocht Dräger ooit het onderwerp worden van een officieel onderzoek, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid op en streven wij naar een coöperatieve dialoog. Ieder van ons zal zijn eigen bijdrage leveren.

Bij interne onderzoeken of audits is het van vitaal belang dat wij potentiële zwakke plekken opsporen, zodat wij ons in de toekomst kunnen verbeteren.

Wij streven ernaar van onze fouten te leren en reputatieschade en financiële schade tot een absoluut minimum te beperken. Daarom zal ieder van ons volledig meewerken met collega's die interne onderzoeken of audits uitvoeren.

We werken samen op gelijke voet - medezeggenschap

Een ander belangrijk aspect van de bedrijfscultuur bij Dräger is de samenwerking in goed vertrouwen met de werknemersvertegenwoordigers. Wij leggen de basis voor een effectieve samenwerking door het onderhouden van een open en permanente dialoog op basis van wederzijds respect en erkenning van alternatieve standpunten. Deze aanpak is de enige manier om voor uitdagende situaties oplossingen te vinden die de belangen van de onderneming dienen en tegelijkertijd voldoende rekening houden met de behoeften van onze werknemers.

Hulp en contact

Hulp en contact

Soms is het gemakkelijker gezegd dan gedaan om het juiste te doen. Als we ons ooit in een situatie bevinden waarin we niet goed weten wat we nu moeten doen, vragen we iemand om raad of hulp. In dergelijke situaties staan we er nooit alleen voor. Bij Dräger zijn er vele manieren om ons te helpen uiteindelijk tot de juiste beslissing te komen.

Onze managers zijn altijd het eerste aanspreekpunt als we vragen hebben of ergens onzeker over zijn. Daarnaast kunnen we ook contact opnemen met interne diensten zoals HR, personeelsvertegenwoordigers of de bevoegde gespecialiseerde dienst.

Bovendien kan iedereen in alle vertrouwen contact opnemen met het Corporate Compliance Office, de plaatselijke Compliance Officer, of de centrale Compliance Helpline op compliance@draeger.com.

Spreek je uit! Wij geven erom! Wij spreken ons uit en hebben nul tolerantie voor vergelding

Vragen stellen en duidelijk en open communiceren over kwetsbaarheden of potentiële problemen helpt Dräger en onszelf. Daarom is het van vitaal belang dat iedereen zich houdt aan onze Speak Up-cultuur. Ons klokkenluidersysteem omvat ook het Dräger Integrity Channel, dat we kunnen gebruiken wanneer rechtstreeks contact ongepast lijkt. Het is 24/7 open en kan ook anoniem worden gebruikt.

Wij hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van discriminatie van werknemers die te goeder trouw mogelijk wangedrag melden, informatie verstrekken of meewerken aan interne onderzoeken. Wij beschermen onze klokkenluiders net zoals wij de belangen beschermen van degenen die door een tip worden getroffen.

Leer meer

Verwante pagina's

Compliance

Compliance

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Contacteer Dräger

Envelop

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Duitsland

+49 451 882 0

We zijn hier voor jou, 24/7