ethylchloorformiaatC3H5ClO2

CAS-nr.:
541-41-3
UN-nr.:
1182
EG-nr.:
208-778-5
GEVI-nummer:
663
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 4,5
 • TGG 8 uur (ppm) 1
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 301
  Giftig bij inslikken.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -80 °C
 • Kookpunt:
  93 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,14 g/cm3
 • Vlampunt:
  16 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  500 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  54 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3.7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  12.6 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • chloormierenzuur ethylesther
 • ethylchloormethanaat
 • ethylchlorcarbonaat

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ethylchloorformiaat C3H5ClO2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat