cyaanwaterstofHCN

CAS-nr.:
74-90-8
UN-nr.:
1051
EG-nr.:
200-821-6
GEVI-nummer:
663
Kemler bord:
 • 663
 • 1051
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 1
 • TGG 15 min (mg/m3) 10
 • H: 224
  Extremely flammable liquid and vapour.
 • H: 300 + 310 + 330
  Dodelijk bij inslikken.
  Dodelijk bij contact met de huid.
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 372
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -13 °C
 • Kookpunt:
  26 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,69 g/cm3
 • Ionisatie:
  13.60 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  < -20 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  535 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  817 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  5.4 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  46.6 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • Blauwzuur
 • formonitril
 • hydrocyaanzuur
 • hydrogeencyanide
 • methaannitril
 • waterstofcyanide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor cyaanwaterstof HCN

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat