ACTREL 3363 DC13H28

CAS-nr.:
90622-58-5
EG-nr.:
292-460-6
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 304
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H: 312
  Schadelijk bij contact met de huid.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 362
  Kan schadelijk zijn via borstvoeding
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H: 413
  Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Kookpunt:
  205 °C - 219 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,7..0,9 g/cm3
 • Vlampunt:
  67.7 °C - 91.1 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,133-0,666 (25°C) hPa
 • Schadelijke effecten:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ACTREL 3363 D C13H28

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat