3-aminopropyldimethylamineC5H14N2

CAS-nr.:
109-55-7
UN-nr.:
2734
EG-nr.:
203-680-9
GEVI-nummer:
83
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 302 + 312
  Schadelijk bij inslikken.
  Schadelijk bij contact met de huid.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Kookpunt:
  134 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,82 g/cm3
 • Vlampunt:
  35 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  220 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  7...8 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.9 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 3-(dimethylamino)propylamine
 • DMAPA
 • N,N-dimethyl-1,3-diaminopropaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 3-aminopropyldimethylamine C5H14N2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat