1-broompentaanC5H11Br

CAS-nr.:
110-53-2
UN-nr.:
1993
EG-nr.:
203-776-0
GEVI-nummer:
30
Kemler bord:
 • 30
 • 1993
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS09
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -88 °C
 • Kookpunt:
  129 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,22 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.10 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  31 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  12,5 (20°C) hPa
Also known as:
 • n-pentylbromide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1-broompentaan C5H11Br

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat