1-broompropaanC3H7Br

CAS-nr.:
106-94-5
UN-nr.:
2344
EG-nr.:
203-445-0
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 51
 • TGG 8 uur (ppm) 10
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 251
  Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 360 FD
  Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -110 °C
 • Kookpunt:
  71 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,35 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.18 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  -10 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  490 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  146 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3.4 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  9.1 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • n-propylbromide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1-broompropaan C3H7Br

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat