1,2-dichloorethaanC2H4Cl2

CAS-nr.:
107-06-2
UN-nr.:
1184
EG-nr.:
203-458-1
GEVI-nummer:
336
Kemler bord:
 • 336
 • 1184
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS08
GHS06
GHS07
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 7
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • Smeltpunt:
  -36 °C
 • Kookpunt:
  84 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,25 g/cm3
 • Ionisatie:
  11.07 ± 0.04 eV
 • Vlampunt:
  13 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  440 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  86,9 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  4.2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  16 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C
Also known as:
 • 1,2-ethyleendichloride
 • ethaandichloride
 • ethyleenchloride
 • ethyleendichloride
 • Freon 150
 • glycoldichloride

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1,2-dichloorethaan C2H4Cl2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat