1,2-dichloorpropaanC3H6Cl2

CAS-nr.:
78-87-5
UN-nr.:
1279
EG-nr.:
201-152-2
GEVI-nummer:
33
Kemler bord:
 • 33
 • 1279
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 47
 • TGG 8 uur (ppm) 10
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • Smeltpunt:
  < -100.4 °C
 • Kookpunt:
  96 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,16 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.8 ± 0.1 eV
 • Vlampunt:
  15 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  555 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  51 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3.1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  14.5 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C
Also known as:
 • 1,2-DCP
 • dichloorpropaan
 • propyleendichloride

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1,2-dichloorpropaan C3H6Cl2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat